Criminal breach of trust

These are the top 10 cities with the highest Criminal breach of trust rate.

Criminal breach of trust rates in all cities

City 2010 2011 2012 2013 2014 Average
Agra 9.0 8.0 7.4 7.5 4.2 7.2
Ahmedabad 5.8 4.9 4.7 3.6 2.7 4.3
Allahabad 4.1 5.5 3.9 4.2 4.8 4.5
Amritsar 1.6 1.4 1.1 1.4 2.0 1.5
Asansol 0.5 0.8 1.6 7.9 7.9 3.7
Aurangabad 1.8 1.6 1.6 1.3 1.6
Bengaluru 2.4 1.8 1.7 1.6 1.3 1.8
Bhopal 0.6 0.9 1.3 1.2 1.1 1.0
Chandigarh 2.3 3.1 2.3 2.1 2.5
Chennai 0.3 0.3 0.6 0.1 0.1 0.3
Coimbatore 0.6 0.3 0.4 0.7 0.4 0.5
Delhi 1.9 1.8 1.9 2.2 3.6 2.3
Dhanbad 2.0 3.8 2.6 2.8 5.7 3.4
Durg-Bhilainagar 1.3 1.2 0.9 1.2 1.1
Faridabad 16.5 11.4 8.4 12.1 14.2 12.5
Ghaziabad 4.7 3.6 2.8 5.3 4.1
Gwalior 3.1 2.9 3.1 4.6 3.4
Hyderabad 1.7 1.0 0.9 1.0 1.3 1.2
India 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5
Indore 2.6 1.7 1.3 1.2 1.4 1.6
Jabalpur 0.3 0.9 0.5 1.0 0.6 0.7
Jaipur 11.6 8.8 7.5 9.7 10.4 9.6
Jamshedpur 3.8 5.2 4.6 10.1 7.6 6.3
Jodhpur 1.6 0.6 1.1 1.2 1.1
Kannur 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Kanpur 8.0 7.1 4.5 4.0 4.3 5.6
Kochi 1.0 0.4 0.4 1.2 0.7 0.7
Kolkata 2.5 2.4 3.0 2.4 2.4 2.5
Kollam 1.3 0.5 0.7 0.8 0.8
Kota 1.6 2.1 0.9 0.9 1.4
Kozhikode 1.5 0.9 0.8 1.7 1.2
Lucknow 19.1 12.9 13.0 17.7 15.8 15.7
Ludhiana 2.6 2.0 2.8 2.9 1.8 2.4
Madurai 0.7 0.7 0.5 0.3 0.5 0.5
Malappuram 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Meerut 6.3 4.5 5.0 4.0 4.7 4.9
Mumbai 2.9 3.0 3.1 3.8 3.6 3.3
Nagpur 3.4 2.7 2.0 2.8 2.1 2.6
Nasik 4.5 2.0 1.8 2.0 1.7 2.4
Patna 0.3 0.6 0.3 0.4 2.9 0.9
Pune 1.9 1.8 1.8 1.3 1.4 1.6
Raipur 3.7 2.0 2.0 2.6 2.6
Rajkot 5.2 4.8 6.0 6.7 5.0 5.5
Ranchi 4.1 2.8 3.2 2.8 3.2
Srinagar 1.3 1.2 1.5 0.7 1.2
Surat 1.2 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7
Thiruvananthapuram 1.8 0.7 1.2 1.1 1.2
Thrissur 0.4 0.7 0.8 0.8 0.7
Tiruchirappalli 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vadodara 2.3 1.7 1.3 1.1 1.0 1.5
Varanasi 9.3 6.8 7.6 12.2 8.6 8.9
Vasai-Virar 0.7 1.4 1.3 2.3 1.4
Vijayawada 5.1 6.8 8.2 8.3 4.6 6.6
Vishakhapatnam 5.6 3.3 3.9 3.7 4.1 4.1